Proiect pentru

Adoptarea
Votului Electronic

Codul de practici Partidul X

1. Calitatea de membru

1.1 Orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani poate deveni membru al unui grup X sau poate înființa un grup X.

1.2 Un grup X este format din minim 7 persoane și maxim 20 de persoane. Grupul Fondator X este format, la fel, din minim 7 persoane.

1.3 Pentru a deveni membru al unui grup X, o persoană trebuie să se declare de acord cu misiunea X, cu valorile X și cu prezentul Cod de practici. Declarația trebuie semnată de respectiva persoană și contrasemnată de membrii grupului. Ea se păstrează în registrul electronic al X.

1.4 Un grup X se formează atunci când cel puțin 7 persoane care au îndeplinit vârsta de 16 ani semnează o declarație comună prin care își exprimă acordul cu misiunea X, cu valorile X și cu prezentul Cod de practici. Declarația este trimisă Grupului Fondator, care o arhivează în registrul electronic al X.

1.5 Odată format, un grup X își dă un nume, pentru a putea fi identificat. (De exemplu: X Red, X Mercury, X Solidar etc..)

1.6 Fiecare grup X constituit din mai puțin de 20 de membri are dreptul de a decide dacă dorește să fie un grup deschis (care acceptă membri noi) sau unul închis. Grupurile de 20 de membri sunt prin definiție grupuri închise.

1.7 X nu este o organizație ierarhică. Fiecare grup este egal în drepturi cu oricare alt grup. Grupul Fondator X nu deține niciun privilegiu în raport cu celelalte grupuri X. Singura diferență dintre Grupul Fondator și oricare alt grup X este aceea că Grupul Fondator a stabilit misiunea și valorile X și a redactat prezentul Cod de practici.

1.8 Toți membri unui grup X sunt egali între ei. Nu există lider de grup.

1.9 O persoană poate face parte din mai multe grupuri X. Dacă un grup X pierde membri și ajunge astfel să fie compus din mai puțin de 7 persoane, poate alege fie să se destrame, fie să accepte membri din alte grupuri. În acest din urmă caz, grupul are dreptul să decidă dacă noii membri sunt permanenți sau doar temporari – până când grupul în cauză va găsi membri noi.

1.10 Fiecare grup X își stabilește singur strategia și acțiunile pe care dorește să le desfășoare.

1.11 Orice grup X poate face propuneri de colaborare oricărui alt grup X, sau unui număr oricât de mare de grupuri X, pe un anumit proiect sau pe o serie de proiecte. Grupurile respective au dreptul să accepte sau să respingă propunerea.

1.12 Niciun grup X și niciun număr de grupuri X nu poate interzice unui grup X să desfășoare acțiunile pe care dorește să le desfășoare.

2. Proceduri de luare a deciziei

2.1 Orice membru al unui grup X are dreptul să propună acțiuni celorlalți membri ai grupului. Un membru al unui grup nu poate face propuneri de acțiune decât grupului din care face parte. Doar grupurile pot face propuneri de colaborare altor grupuri.

2.2 Odată ce o propunere a fost făcută, se trage la sorți un facilitator dintre membrii grupului. Imediat ce a fost numit, facilitatorul verifică dacă propunerea este concordantă cu misiunea și cu valorile X și îi întreabă pe membrii grupului dacă există obiecții față de propunerea respectivă.

2.3 Dacă nu există, propunerea este aprobată.

2.4 Dacă există, sau dacă facilitatorul a constatat neconcordanțe între propunere și misiunea și valorile X, stabilește în acord cu ceilalți membri ai grupului o dezbatere care să aibă loc în cel mai scurt timp posibil.

2.5 În cazul în care dezbaterea are loc din motiv că facilitatorul a constatat neconcordanțe între propunere și misiunea și valorile X, la dezbatere se va recuza din calitatea de facilitator și va fi tras la sorți un nou facilitator.

2.6 Fiecare grup are dreptul să își stabilească propria sa procedură de dezbatere. Procedura de dezbatere trebuie făcută publică. Pe toată durata dezbaterii, facilitatorul este obligat la deplină neutralitate în raport cu punctele de vedere dezbătute. De asemenea, facilitatorul este obligat să se asigure că fiecare parte a înțeles punctul de vedere și argumentele celeilalte părți. Dezbaterea ia sfârșit atunci când fiecare parte și-a expus punctul de vedere și argumentele și fiecare parte a înțeles punctul de vedere și argumentele celeilalte părți.

2.7 Pe tot parcursul dezbaterii, persoana care a făcut propunerea are dreptul de a o retrage, caz în care dezbaterea ia sfârșit.

2.8 După ce dezbaterea a luat sfârșit, facilitatorul este obligat să medieze un acord din partea tuturor părților. În acest caz, acordul este sinonim cu lipsa de obiecții. Fiecare grup X are dreptul să își stabilească propria sa procedură de mediere. Procedura de mediere trebuie făcută publică.

2.9 Propunerea rezultată în urma medierii este adoptată și devine obligatorie pentru grupul X care a adoptat-o.

2.10 Dacă, în urma medierii, nu se ajunge la un acord, propunerea este respinsă.

2.11 Facilitatorul are obligația de a rezuma dezbaterea, medierea și rezultatul medierii într-un document public. Dacă propunerea a fost adoptată fără dezbatere, pentru că nu a existat nicio obiecție la adresa ei, facilitatorul are obligația de a nota acest lucru într-un document public.

2.12 Orice propunere pe care un grup X o face oricărui alt grup X, unui număr de grupuri X sau întregii rețele X este dezbătută și adoptată sau respinsă după regulile precizate mai sus.

2.13 Dacă o propunere pe care un grup X o face mai multor grupuri X sau întregii rețele X este adoptată de unele grupuri și respinsă de altele, ea devine obligatorie pentru toate grupurile care au adoptat-o. Medierea între grupurile care au adoptat propunerea și cele care au respins-o este posibilă doar dacă este cerută de una dintre părți.

3. Pierderea calității de membru. Desființarea unui grup X

3.1 Orice membru al unui grup X care prin acțiunile sau declarațiile sale încalcă misiunea, valorile sau prevederile prezentului Cod de practici își pierde calitatea de membru al Grupului X din care face parte.

3.2 Propunerea de retragere a calității de membru poate veni din partea oricărui membru al oricărui grup X care poate proba respectiva încălcare. Propunerea este înaintată grupului X din care face parte persoana acuzată. Odată ce a primit propunerea și dovezile, grupul ia o hotărâre potrivit regulilor stabilite la punctul 2.

3.3 În acest caz, propunerea de dezbatere nu este dacă persoana în cauză trebuie exclusă din grup sau nu, ci dacă probele indică sau nu o încălcare a misiunii, a valorilor sau a Codului de practici. Dezbaterea este obligatorie, cu excepția cazului în care persoana acuzată consideră ea însăși că probele indică o încălcare. Dacă, la finalul dezbaterii, persoana incriminată este singura care susține că faptele sau declarațiile sale nu constituie o încălcare, grupul adoptă hotărârea de a-i retrage calitatea de membru respectivei persoane. Dacă cel puțin un alt membru este de acord cu persoana acuzată, propunerea este respinsă.

3.4 În cazul în care are dubii că hotărârea de adoptare sau de respingere a propunerii este corectă, facilitatorul are dreptul să ceară unui alt grup X să discute propunerea de excludere. Același drept îl au și persoana incriminată și cea care a formular propunerea de excludere, dacă facilitatorul nu dorește să și-l exercite.

3.5 Dacă cel de-al doilea grup refuză cererea, facilitatorul este obligat să tragă la sorți un alt grup X care să discute propunerea de excludere. Acest al doilea grup nu are dreptul să refuze cererea.

3.6 La rediscutarea propunerii, persoana incriminată are dreptul să își expună punctul de vedere și argumentele, însă dacă este singura care le susține, grupul nu va ține cont de ele, întrucât persoana incriminată nu face parte din grup, deci acordul său nu este necesar. Hotărârea celui de-al doilea grup este definitivă.

3.7 Persoana care a fost exclusă dintr-un grup X își pierde timp de un an dreptul de a deveni membru al vreunui grup X și pe cel de a înființa un grup X. După trecerea acestei perioade ea își recâștigă cele două drepturi, condiționat însă de acordul prealabil din partea grupului X care a dat hotărârea definitivă de excludere.

3.8 Dacă o persoană este exclusă de două ori dintr-un grup X, ea își pierde definitiv dreptul de a deveni membru al unui grup și pe cel de a înființa un grup X.

3.9 Orice grup X care prin hotărârile adoptate încalcă misiunea, valorile sau Codul de practici ale X este desființat.

3.10 Propunerea de desființare poate veni din partea oricărui grup X și este adresată oricărui grup X terț. Dacă acest din urmă grup respinge cererea, grupul care a înaintat-o trage la sorți un alt grup X. Acesta din urmă nu are dreptul de a respinge cererea.

3.11 Grupul X incriminat trage la sorți un membru care să-l reprezinte în dezbatere, situație în care persoana respectivă devine membru temporar al grupului X în care se discută propunerea de desființare.

3.12 Restul procedurilor decurg la fel ca în cazul propunerii de excludere a unui membru.

3.13 Persoanele care au făcut parte dintr-un grup desființaț își pierd pentru un an dreptul de a deveni membri ai vreunui grup X și dreptul de a înființa un grup X. După trecerea acestei perioade ele își recâștigă cele două drepturi, condiționat însă de acordul prealabil din partea grupului X care a dat hotărârea definitivă de desființare.

3.14 Dacă o persoană care a făcut parte dintr-un grup desființat este exclusă dintr-un grup X sau este membră a unui grup X care este la rândul său desființat, ea își pierde definitiv dreptul de a deveni membru al unui grup X și pe cel de a înființa un grup X.

4. Donațiile

4.1 Orice grup X poate primi donații din care să își finanțeze proiectele.

4.2 Orice donație anonimă în valoare mai mare de 50 de euro nu poate fi acceptată.

4.3 Niciun grup X nu poate accepta din partea unui singur donator donații a căror valoare însumată depășește 12.000 de euro pe an.

4.4 Niciun grup X nu poate accepta donații din partea
– autorităților, instituțiilor și organizațiilor publice;
– firmelor și a altor organizații private angajate în activități de parteneriat public-privat;
– angajatorilor care încalcă demnitatea umană a angajaților lor sau a membrilor comunităților în care își desfășoară activitățile;
– corporațiilor multinaționale;
– cultelor religioase care încalcă drepturile omului, care propovăduiesc încălcarea drepturilor omului, sau care își îndeamnă credincioșii la violență sau la discriminare și dispreț față de cei diferiți de ei;
– persoanelor și organizațiilor care propovăduiesc (neo)comunismul, (neo)fascismul, (neo)nazismul, autoritarismul, dictatura, totalitarismul, etnicismul, xenofobia, rasismul, elitismul/oligarhia;
– persoanelor și organizațiilor implicate în traficul cu ființe umane, în traficul cu organe umane sau în traficul cu arme.

4.5 Fiecare grup X este obligat să facă publică cel puțin o dată pe an lista cu donatori și cu donațiile primite din partea fiecăruia.

5. Dispoziții finale

5.1 Deciziile luate potrivit punctului 3 fac parte integrantă din prezentul Cod de practici și funcționează ca precedent pentru situații similare.

5.2 Prezentul Cod de practici poate fi revizuit, cu condiția ca revizuirile să nu contravină misiunii și valorilor X. Punctul 2 al prezentului Cod de practici nu poate fi revizuit decât în sensul introducerii de clarificări, dacă acestea vor fi considerate necesare.

5.3 Orice membru al X poate propune revizuirea, în tot sau în parte, a prezentului Cod de practici, cu limitările arătate la punctele 5.1 și 5.2. Dezbaterea cu privire la propunerea de revizuire se va face în conformitate cu principiile și cu regulile stabilite la punctul 2.